NGÀNH CÔNG NGHIỆP BAO GỒM

9 NGÀNH CÔNG NGHIỆP
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Từ năm 1892 đến nay, Rieckermann đã đáp ứng yêu cầu chuyên môn cho 9 ngành công nghiệp, tìm kiếm và cung cấp những công nghệ sản xuất cũng như các dịch vụ tư vẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các ngành này. Tất cả chuyên gia của chúng tôi đều có nển tảng kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm về ngành công nghiệp liên quan. Kiến thức sâu rộng của họ giúp họ có thể phân tích và hiểu được nhu cầu cụ thể của khách hàng để đáp ứng chính xác công nghệ cần thiết và giải pháp công nghiệp theo yêu cầu nhằm tạo được lợi nhuận tối đa.